728 x 90

ارتش آزادیبخش ملی ایران

مسعود رجوی - پیام شماره ۱۱ - دوران آماده‌باش سرنگونی

با گسستن بندهای مماشات و استمالت که آخوندهای ضدبشر را سه دهه در ناز و نعمت فرو برده بود، وارد دوران آماده باش می‌شویم. هر چند طول بکشد و هر چند نشیب و فراز داشته باشد، سرنگونی دشمن ضدبشری محتوم است.

مسعود رجوی ۱۲ آبان ۱۳۹۷

 

 

سایر پیامهای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران: