728 x 90

مسعود رجوی: یکی از مهم‌ترین محورهای جمعبندی قیام ۴۰۱ نقش فوق‌العاده مخرب بچه‌شاه و معرکه‌گردانان ارتجاع و استعمار با بوق و کرنای بسیار در این خصوص بود

مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران
مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران

مسعود رجوی- ۴خرداد ۱۴۰۲

یکی از مهم‌ترین محورهای جمعبندی قیام ۴۰۱ نقش فوق‌العاده مخرب بچه‌شاه و معرکه‌گردانان ارتجاع و استعمار با بوق و کرنای بسیار در این خصوص بود.

در ابتدای سال۱۴۰۱ از جعبهٔ مارگیری یک نظرسنجی بیرون آمد که می‌گفت اگر در ایران انتخاباتی آزاد برگزار شود ۳۹.۵درصد به بچه‌شاه و ۱۷.۴درصد به ابراهیم رئیسی، بچهٔ سیاسی ایدئولوژیک خمینی در قتل‌عام رأی می‌دهند.

طبق این آمار، انتخاب ۵۷درصد مردم ایران تعیین‌تکلیف شد! سپس در سراسر سال حلقات بعدی سناریوی زنجیره‌یی شاه‌پرستی در صحنهٔ سیاسی به نمایش درآمد و همگان به چشم دیدند.

واقعیت این است که ماحصل تمام نمایش‌های بچه‌شاه و حاجبان و جارچیان «دربار» مربوطه، به جیب شیخ ریخت و بس. والا جبهه خلق در برابر فاشیسم دینی معادلهٔ ساده‌تر و روشن‌تری داشت و یک‌دست بود.

چنین است که مقاومت ایران بر پایه «نه شاه نه شیخ» بر جبهه خلق پا می‌فشارد

 

مسعود رجوی ۴خرداد ۱۴۰۲

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5246fd02-8217-459c-b2ef-60fe91e89dfa"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات