728 x 90

شهرداران استان والدواز فرانسه از راه حل سوم خانم مریم رجوی حمایت کردند

شهرداران استان والداز فرانسه
شهرداران استان والداز فرانسه
61شهردار منتخب شهرهای استان والدواز فرانسه با امضای بیانیه یی ضمن حمایت از راه حل سوم خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای تغییر دموکراتیک در ایران، اعلام کردند: یک مانع عمده تغییر، حفظ نام مجاهدین درلیست تروریستی اتحادیه اروپاست. شورای وزیران اتحادیه اروپا تحت ریاست فرانسه باید تصمیمات قضایی و خواست منتخبان مردم اروپا را بکار ببندد و مجاهدین خلق ایران را از لیست خود خارج سازد.
بیانیه شهرداران استان والداز فرانسه، در یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور آقایان دومینیک لوفور شهردارسرژی مرکز استان والدواز، ژان پیربکه شهردار اورسور اواز، ژان پیر مولر شهردار مانی آن وکسن، شماری دیگر از شهرداران و منتخبان شهرهای استان والذواز وهم چنین نمایندگان مقاومت ایران اعلام شد و دراختیارنمایندگان رسانه‌های خبری قرار گرفت.
دربیانیه 61شهردارفرانسه تأکید شده است: حفظ نام سازمان مجاهدین خلق ایران در لیست تروریستی، سرپیچی از حکم دادگاه و پایمال کردن حکومت قانون است و بشکل وخیمی به وجهه فرانسه در موضع ریاست اتحادیه اروپا آسیب خواهد رساند این. نامگذاری توسط دادگاه عدالت اروپا در دسامبر 2006 لغو شد. دولت انگلستان در 24 ژوئن 2008 در اجرای حکم دادگاه استیناف و مصوبه دو مجلس این کشور، رسما نام مجاهدین را از لیست تروریستی حذف کرد. اکثریت مجلس ملی فرانسه، اکثریت پارلمان ایتالیا، اکثریت مجلسین بلژیک و 2000پارلمانتر از سراسر اروپا با حمایت از مقاومت ایران خواستار حذف این برچسب ظالمانه شده اند.

روز چهارشنبه3مهر درسال شهرداری سرژی مرکز استان والدواز فرانسه، یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور آقایان دومینیک لوفور شهردارسرژی مرکز استان والدواز، ژان پیربکه شهردار اورسور اواز، ژان پیر مولر شهردار مانی آن وکسن، دکترصالح رجوی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در فرانسه، مهدی ابریشم چی مسئول کمیسیون صلح شورای ملی مقاومت و افشین علوی عضو کمسیون خارجه شورا باشرکت خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های خبری برگزارگردید.
دراین کنفرانس، بیانیه امضاشده ازسوی 61 شهردار منتخب شهرهای استان والدواز درحمایت از تغییر دموکراتیک درایران و تأکید بر حذف بلادرنگ نام مجاهدین ازلیست تروریستی اتحادیه اروپا، دراختیار رسانه‌های خبری قرارگرفت.
در این کنفرانس شهرداران شهرهای سرژی، اور سور اواز و مانی آن وکسن ، در سخنرانیهای خود ضمن محکوم ساختن سیاستهای مماشاتگرانه دولتهای اتحادیه اروپا برای ابقای نام سازمان مجاهدین خلق در لیست سازمانهای ممنوعه، از کمیته اروپایی در جستجوی عدالت که اخیر در بروکسل به ریاست دکترالخوویدال کوادراس نایب رئیس پارلمان اروپا و باعضویت برجسته ترین حقوقدانان و نمایندگان مجالس اروپایی برای خارج ساختن نام مجاهدین از لیست اتحادیه اروپا تشکیل شده است، حمایت کردند.

در آغاز جلسه افشین علوی ضمن معرفی شخصیتهای شرکت کننده در این کنفرانس مطبوعاتی از حضور سایر شهرداران ومنتخبان محلی منجمله آقای شهردار ”ژاک فیت ” از شهر نویل سور اواز Jaques Feyte - Neuville sur oise و آقای شهردار برنارد لورن از شهر لونگس Bernard Lorin- Longuesse که در این جلسه حضور یافته بودند قدردانی نمود.
سپس دومینیک لوفور شهردار شهر سرژی ضمن خوش آمد گویی به حاضران، گفت:
برای شهرداری سرژی دفاع از آزادی و احترام به دموکراسی امری اساسی است . حمایت از مقاومت ایران علیه رژیم ملاها برای ما یک موضوع جدی است . مسأله لیست تروریستی اتحادیه اروپا و درج ناموجه نام سازمان مجاهدین خلق ایران در آن مسأله ای است که توجهات ما معطوف به آن است . مسأله حاکمیت قانون ودموکراسی یک امراساسی است که همه باید در مقابل آن عکس العمل نشان بدهند زیرا یک تضمین برای آزادی ما میباشد. مقاومت ایران از سالها قبل در اینجا بوده و برای آزادی جنگیده است . قرار دادن مجاهدین در لیست تروریستی بنا بر مصالح سیاسی صورت گرفته که قابل قبول نیست.

ژان پیربکه شهردار شهر اور سور اوآز در سخنان خود گفت: ما بعنوان نمایندگان 61 شهردار که از ارزشهای قانون و تصمیمهای دمکراتیک دفاع کرده اند دراین جا حضور یافته ایم. ما از دیرباز با نمایندگان شورای ملی مقاومت در ارتباط بوده ایم و افتضاحی که در رابطه با حفظ غیرقانونی نام مجاهدین در لیست تروریستی بوجود آمده ما را نگران ساخته است. تصمیمات دادگاههای مختلف در لوکزامبورگ و لندن نشان می دهد که این سازمان نباید در لیست قرار بگیرد. پارلمانترهای زیادی در فرانسه ، ایتالیا، آلمان و سایرکشورها شامل 2000 نماینده گواهی کرده اند که آنها تروریست نیستند.
آقای بکه شهردار اوو سور اواز افزود: شهرداران بعنوان تضمینهای جمهوری و آزادی حمایت خودشان را از مجاهدین اعلام کرده اند. شهرداران با دیدگاهها و مواضع مختلف سیاسی همه بر این نکته تأکید کرده اند که مجاهدین نباید در لیست قرار بگیرند. 5 سال است که پرونده 17 ژوئن به جریان نیافتاده و خاموش و مرده است . هیچ چیزی در آن نیست پس چرا باید این وضع ادامه پیدا کند؟ عوامل و روابط اقتصادی در این جریان مؤثر بوده اند. نمایندگان مجلس فرانسه در بیانیه خود خواسته اند که هم چنان که دادگاههای اروپایی گفته‌اند، سازمان مجاهدین باید از لیست خارج شود، حاکمیت قانون باید بر قرار شود و دولت ما باید به این امر توجه کند.

دکتر صالح رجوی نماینده شورای ملی مقاومت در فرانسه سخنانش را با سپاسگزاری ازحاضران شروع کرد و گفت: رژیم ایران درتلاش برای دست یابی به بمب اتم است. این رژیم تمام پرنسیب های دمکراتیک و آزادی را پایمال کرده است. دولتهای اروپایی برای منافع اقتصادی و تجاری خودشان به سرکوب جنبش مقاومت ایران دست می زنند. برای اولین بار دولت انگلستان بود که دراین دام افتاد و مجاهدین را در لیست قرار داد. مجاهدین بدلیل حمایت مردمی و مقاومت دموکراتیک شان توانستند در دادگاههای مختلف اروپایی از جمله در لوکزامبورگ و انگلستان موضوع برچسب تروریستی را کاملا باطل کنند. انگلستان بر اساس حکم قاطع دادگاه مجاهدین را از لیست خارج کرد. اما فرانسه به عنوان ریاست اتحادیه اروپا بدلیل همان مسائل اقتصادی و بر خلاف حکم دادگاهها، مجاهدین را مجددا در لیست قرار داده است. هفته گذشته در یک کنفرانس در بلژیک حقوقدانان بزرگ جهان از جمله پروفسور کسسزگواهی دادند که تصمیم دولت فرانسه کاملا غیر قانونی بوده است.
دکترصالح رجوی افزود: ازسوی دیگر رژیم ایران برای انتقال حفاظت شهر اشرف از نیروهای آمریکا تلاش میکند تا بتواند توطئه هایش برای نابودی اشرف را پیش ببرد. سخنان دیشب احمدی نژاد در ملل متحد گواه این حقیقت است که این رژیم یک تهدید علیه صلح و امنیت جهان است.

ژان پیر مولر شهردار مانی آن وکسن درسخنان خود گفت : من خوشحالم که در کنار شما هستم . و خوشحالم که در کنار دکتر صالح هستم و در کنار شهردار اور سوراواز هستم که مقر شورای ملی مقاومت ایران در آنجا است. من و دومینیک (لوفور شهردار سرژی) از خانم رجوی برای مقاومت برای آزادی دفاع میکنیم . امروز نمایندگان مختلف از چپ و راست بر حقانیت این مبارزه صحه گذاشته اند مبارزه شما در جهت حفظ ارزشهای ما مردم فرانسه نیزهست. مبارزه مجاهدین، مبارزه همه ما است.
شهردار مانی آن وکسن افزود: مسئولیت دولت فرانسه و مسئولیت رئیس جمهور فرانسه است که مجاهدین را از لیست خارج کند. این وظیفه ما است که در مقابل اعدامها و شکنجه و نقض حقوق بشر ساکت نباشیم . و امیدوارم یک روز ما در ایران آزاد در زیر آفتاب دمکراسی در تهران باشیم .
در ادامه کنفرانس آقای دومینیک لوفور شهردار سرژی رشته سخن را بدست گرفت وگفت : روشن است که رئیس جمهور فرانسه رئیس اتحادیه اروپاست او قبل از به قدرت رسیدن، می گفت که فرانسه باید رهبری سیاسی اروپا را به عهده بگیرد. من فکر می کنم که منافع اقتصادی فرانسه نباید منجر به نقض حاکمیت قانون در فرانسه بشود. موضع دولت فرانسه در این رابطه بهیچ وجه قابل قبول نیست .

در کنفرانس مطبوعاتی درسالن شهرداری شهرسرژی، مهدی ابریشم چی مسئول کمسیون صلح شورای ملی مقاومت ایران درسخنرانی خود ازجمله گفت: همه میدانند که رژیم ملایان فقط یک تهدید برای مردم ایران نیست بلکه یک تهدید جدی برای مردم منطقه و جهان است. سؤال اساسی این است که راه حل چیست؟
چه کسی تردید دارد که مذاکره برای مذاکره بسیار اشتباه است؟ سیاست مماشات با چنین شیوه یی تاکنون به آخوندها زمان داده تا طرحهای تولید بمب اتمی را پیش ببرند. مسلما جنگ خارجی هم راه حل نیست. پس آیا ما در یک تونل سیاه هستیم که رژیم آخوندها درست کرده است؟
جواب منفی است یک راه حل واقعی دردسترس است و آن هم راه حل سوم ارائه شده توسط رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران است یعنی تغییر دموکراتیک بدست مردم ومقاومت ایران.

در این کنفرانس مطبوعاتی شهردار اور سور آواز آلبومهای حمایت شهرداران را ارائه کرد که مورد استقبال خبرنگاران و حضار قرار گرفت. متن بیانیه امضاشده ازسوی 61شهرداراستان والدواز فرانسه به این قراراست
طی ماههای اخیر سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر بارها نگرانی خود را از روند فزاینده نقض حقوق بشر در ایران شامل اعدامهای علنی، اعدام نوجوانان، دستگیریهای گسترده جوانان و زنان ابراز کرده اند.
رژیم ایران با نقض مستمر قطعنامه های شورای امنیت، پروژه تسلیحات اتمی را ادامه می دهد. دخالتهای فزاینده ایران برای استقرار یک حکومت اسلامی دست نشانده در عراق و لبنان و افغانستان و سرزمینهای فلسطینی؛ منطقه را در آستانه جنگ و انفجار قرار داده است.
دو دهه مماشات و مذاکره و امتیاز برای تغییر رفتار رژیم ایران نتیجه عکس به بار آورده و آن را در سرکوب و صدور تروریسم و تلاش برای بمب اتمی جری تر کرده است. برای اجتناب از جنگ جدید در منطقه، اروپا باید استمالت با تهران را با یک سیاست قاطع تعویض کند و به این ترتیب تغییر دمکراتیک در ایران را امکان پذیر سازد.
یک سیاست واقع بینانه ایجاب می کندکه استقرار دمکراسی در ایران و صلح و آرامش در منطقه که توسط شورای ملی مقاومت ایران و پرزیدنت آن مریم رجوی ارائه می گردد، مورد حمایت قرارگیرد. این پیشنهاد جنگ و استمالت را رد میکند و یک راه حل سوم یعنی تغییر دمکراتیک توسط مردم و مقاومت ایران را در پیش می گیرد.

این بیانیه می افزاید: یک مانع عمده در برابر تغییر، نامگذاری اپوزیسیون اصلی یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران، در لیست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپاست که بدرخواست انگلستان صورت گرفت. این نامگذاری توسط دادگاه عدالت اروپا در دسامبر 2006 لغو شد. دولت انگلستان در 24 ژوئن 2008 در اجرای حکم دادگاه استیناف که باتفاق آرا بتصویب دو مجلس رسید، رسما سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیست حذف کرد. اکثریت مجلس ملی فرانسه، پارلمان ایتالیا، مجلسین بلژیک و 2000پارلمانتر از سراسر اروپا با حمایت از مقاومت ایران خواستار حذف این برچسب ظالمانه تروریستی شده اند.
اکنون این به عهده شورای اتحادیه اروپا تحت ریاست فرانسه است که تصمیمات قضایی و خواست منتخبان مردم اروپا را بکار بسته و مجاهدین را از لیست خود خارج سازد. حفظ سازمان مجاهدین خلق ایران در لیست ، سرپیچی از حکم دادگاه و پایمال کردن حکومت قانون است و بشکل وخیمی به وجهه فرانسه در موضع ریاست اتحادیه اروپا آسیب خواهد رساند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/41a08724-9934-4cac-8d5c-0d790b8003bb"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات