728 x 90

با حضور خانم مریم رجوی، بیانیه اکثریت نمایندگان مجلس فرانسه شامل بیش از 290نماینده، درحمایت از راه حل سوم خانم رجوی اعلام شد

-
-
صبح امروز با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت، خانم مریم رجوی درمحل مجلس ملی فرانسه، بیانیه اکثریت نمایندگان مجلس فرانسه شامل بیش از 290نماینده، درحمایت از راه حل سوم خانم رجوی و فراخوان به خاتمه سیاست شوم مماشات با دیکتاتوری آخوندی اعلام شد
رئیس جمهور برگزیده مقاومت درهنگام ورود به محل مجلس ملی فرانسه توسط نمایندگان این مجلس از فراکسیونهای مختلف و نمایندگانی که ازمجلسین انگلستان آمده بودند، مورد استقبال قرارگرفت.
خانم رجوی سپس دریک اجلاس پارلمانی با شرکت چندین نماینده از پارلمان فرانسه، و مجلسین عوام و اعیان انگلستان، آقای آدرین زلررئیس شورای منطقه آلزاس فرانسه، آقای الن وی وین وزیرمشاورسابق در دولت فرانسه، سید احمد غزالی نخست وزیر سابق الجزایر، خانم انیسه بومدین بانوی اول الجزایر در دروان ریاست جمهوری هواری بومدین فقید، اقای پائولوکازاکا نماینده پارلمان اروپا و شماری دیگراز شخصیتهای سیاسی وحقوقدانان فرانسوی ازجمله ژان پیراسپیتزر متخصص حقوق اروپایی از فرانسه و هم چنین نمایندگان رسانه های جمعی، سخنرانی کرد
اکثریت مجلس ملی فرانسه طی بیانیه یی که همراه با امضاهای نمایندگان در اجلاس پارلمانی توسط نمایندگان به خانم رجوی اهدا شد، اعلام کردند: سیاست واقع بینانه ازسوی فرانسه ایجاب می کند که اهداف استقرار دمکراسی وحقوق بشر درایران وصلح وآرامش درمنطقه راکه توسط شورای ملی مقاومت ایران و پرزیدنت آن مریم رجوی ارائه می گردد، مورد حمایت قرار دهد. این پیشنهاد، جنگ و استمالت را به عنوان راه حل ایران رد میکند و یک راه حل سوم یعنی تغییر دمکراتیک توسط مردم و مقاومت ایران را درپیش می گیرد.
خانم رجوی درهنگام دریافت امضاهای نمایندگان مجلس ملی فرانسه فهرستی از اسامی 20هزارشهید مجاهد را که درمقاومت علیه دیکتاتوری آخوندی به خاک افتاده اند، به نمایندگان مجلس ملی فرانسه اهدا نمود.
اکثریت نمایندگان مجلس فرانسه در بیانیه خود ضمن محکوم کردن سیاست مماشات و میدان دادن به فریبکاریهای دیکتاتوری آخوندی برای دست یابی به سلاح اتمی، تأکید کردند: دخالت های رژیم ایران برای استقرار یک حکومت اسلامی دست نشانده درعراق ابعاد بی سابقه یی بخود گرفته و نیروهای ملی ودمکراتیک عراق خواستار خلع ید ازرژیم ایران شده اند. رژیم ایران با دخالت های فزاینده درلبنان و سرزمینهای فلسطینی وافغانستان.وبا ایجاد گروه های تروریستی وتسلیح و حمایت مالی از آنها، منطقه را درآستانه جنگ و انفجار قرار داده است.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت درسخنان خود در محل مجلس ملی فرانسه سیاست مماشات با آخوندهای حاکم برایران را سیاستی شکست خورده و فاجعه آفرین توصیف نمود و ضمن فراخواندن اتحادیه اروپا وفرانسه به اتخاذیک سیاست قاطع درمقابل فاشیسم مذهبی گفت: فرانسه بعنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا وظیفه سنگینی بر دوش دارد. بیانیه اکثریت مجلس ملی فرانسه صدای واقعی مردم فرانسه است. همانطور که گردهمایی 70 هزار نفره ایرانیان در دو هفته قبل در ویلپنت تبلور خواسته مردم ایران و پژواک فریاد زنانی بود که در رژیم زن ستیز ملاها تحقیر، شکنجه و سنگسار می شوند و کودکانی که اعدام می گردند.
خروش آنها، تبلور عزم جزم مردم ایران برای سرنگونی رژیم ملاها بود. دولت فرانسه و اتحادیه اروپا باید به این صداها گوش فرابدهند
در آغاز این جلسه پارلمانی، آقای ژان پیربرار نماینده مجلس ملی فرانسه -که ریاست جلسه را بر عهده داشت- و آقایان آدرین زلر رئیس شورای منطقه آلزاس فرانسه و ژان فیلیپ مورر نماینده مجلس ملی فرانسه از حزب حاکم او ام پ، حضور خانم رجوی را درخانه ملت فرانسه خیرمقدم گفتند و خاطرنشان کردندکه مقاومت امروز ملت ایران همچون مقاومت ضد فاشیستی فرانسه علیه فاشیسم هیتلری است که ژنرال دوگل از تبعید آن را رهبری می کرد. ما امروز دراین جا گرد آمده ایم تا از سوی افکار عمومی و مجلس فرانسه به دولت فرانسه بگوییم سیاست مماشات با فاشیسم مذهبی حاکم برایران خطاست. به مقاومت ایران و خانم رجوی پیوسته ایم چرا که امروز این مقاومت وخواست هایش با مبارزه مابرای حاکمیت قانون و دموکراسی دراروپا پیوند خورده است.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت در سخنان خود در اجلاس پارلمان درمحل مجلس ملی فرانسه گفت:
از اینکه امروز در مجلس ملی فرانسه در میان منتخبین مردم فرانسه هستم، بسیارخوشوقتم.
من همچنین خوش آمد می گویم به نمایندگان محترم مجلسین انگلستان که در اینجا در کنار ما هستند.
آقای رییس،
قبل از هر چیز اجازه بدهید که از شما و از همه نمایندگان محترم بخاطر این سند ارزشمند که حاوی حمایت اکثریت پارلمان فرانسه از مقاومت مردم ایران برای استقرار دمکراسی و آزادی است تشکر کنم.
بیانیه اکثریت پارلمان فرانسه بدرستی بر نقض فزاینده حقوق بشر در ایران تاکید می کند.
این بیانیه به سه موضوع گواهی می دهد: نامشروع بودن رژیم ملاها، تهدیدات رژیم برای صلح و امنیت جهانی و بالاخره راه حل این بحران.
این بیانیه مانیفستی است برای ممانعت از مجهز شدن فاشیسم مذهبی به سلاح اتمی. برای ممانعت از گسترش بنیادگرایی اسلامی و تروریسم نشات گرفته از آن. و بالاخره برای جلوگیری ازیک جنگ دیگر در منطقه.
این ابتکار ظهور یک درایت جدید سیاسی در فرانسه است که می خواهد نقش جدی در مقابله با بزرگترین معضل جامعه جهانی ایفا کند.
شما با تاکید بر ضرورت تغییر دمکراتیک در ایران گفتید «فشار و اعمال محدودیت علیه اپوزیسیون که بخش عمده سیاست مماشات بوده است، عملا راه را برای تغییر در ایران سد کرده است».
آری اکنون زمان آن فرا رسیده که این سدها درهم شکسته شود.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت درادامه سخنانش گفت:
برای سالیان، اتحادیه اروپا به در خواست رژیم ملایان به سازمان اصلی مقاومت برچسب تروریسم زده و از این طریق انواع محدودیتها را بر مقاومت ایران اعمال نمود و به ملاها توجیهی برای سرکوب بیشتر و اعدام مخالفان داد.
ملاها و عوامل آنها به بهانه لیست تروریستی برای ایجاد یک فاجعه انسانی علیه مقاومین ایرانی در شهر اشرف در عراق زمینه سازی می کنند.
اما خوشبختانه مجاهدین از حمایت گسترده مردم عراق برخوردارند در ژوئن گذشته 3 میلیون شیعه عراقی طی بیانیه ای ضمن رد برچسب تروریسم علیه مجاهدین، دخالت های رژیم ایران در عراق را محکوم کردند.
خانم رجوی آنگاه با اشاره به حکم دادگاه عدالت اروپا مبنی بر ابطال برچسب تروریستی اتحادیه اروپا و متعاقبا آرای تاریخی دادگاه های انگلستان مبنی برحذف نام مجاهدین از لیست ممنوعه این کشور و تصویب آن از سوی هردومجلس انگستان و حذف رسمی نام مجاهدین ازلیست انگلستان که مبنای نام گذاری مجاهدین درلیست اتحادیه اروپا بوده است، اشاره کرد و تأکید نمود: مجلسین انگلستان در یک تصمیم تاریخی حذف نام مجاهدین از لیست سازمان های ممنوعه را مورد تصویب قرار دادند. البته ما اطلاع داریم که رژیم ملاها بشدت تلاش می کند که اتحادیه اروپا نام مجاهدین را در لیست تروریستی حفظ کند. اما واقعیت این است که لیست تروریستی تا آنجا که به مجاهدین مربوط می شود هیچ وجاهت قانونی ندارد.
احکام دادگاه ها، بیانیه های 2000 پارلمانتر اروپایی، مصوبه های مجلسین عوام و اعیان انگلستان و بالاخره نظریه های حقوقی برجسته ترین حقوقدانان اروپایی به قاطع ترین نحو برچسب تروریسم علیه مجاهدین را رد کرده اند.
آخوندها باید بدانند که این احکام غیرقابل بازگشت هستند. جهان بر حقانیت مقاومت ایران گواهی داده است. برچسب تروریسم علیه مجاهدین کارایی اش را از دست داده و کسی برای آن پشیزی ارزش قائل نیست».
رئیس جمهور برگزیده مقاومت سیاست مماشات با آخوندهای حاکم برایران را سیاستی شکست خورده و فاجعه آفرین توصیف نمود و درحالی که اتحادیه اروپا وفرانسه را به شنیدن صدای نمایندگان مردم فرانسه و اتخاذیک سیاست قاطع درمقابل فاشیسم مذهبی فرا میخواند، خطاب به گردهمایی پارلمانی درمجلس ملی فرانسه گفت:
فرانسه بعنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا وظیفه سنگینی بر دوش دارد.
فرانسه در مقابل یک دو راهی قرار دارد.
یک راه، ادامه سیاست استمالت، تن دادن به فاشیسم مذهبی و پذیرش اتمی شدن ملایان می باشد
راه دیگر، رهبری اروپا برای احترام به حکومت قانون، حذف موانعی که در مقابل مقاومت ایجاد کرده، و اتخاذ یک سیاست قاطع در قبال ملایان و حمایت از تغییر دمکراتیک در ایران می باشد.
بیانیه شما صدای واقعی مردم فرانسه است. همانطور که گردهمایی 70 هزار نفره ایرانیان دو هفته قبل در ویلپنت تبلور خواسته مردم ایران بود.
این گردهمایی همچون بیانیه شما پژواک ندای مردم تحت ستم ایران برای آزادی بود.
پژواک فریاد زنانی بود که در رژیم زن ستیز ملاها تحقیر، شکنجه و سنگسارمی شوند و کودکانی که اعدام می گردند.
خروش آنها، تبلور عزم جزم مردم ایران برای سرنگونی رژیم ملاها بود.
دولت فرانسه و اتحادیه اروپا باید به این صداها گوش فرا بدهند.
دراجلاس پارلمانی که درمحل مجلس ملی فرانسه برگزارشد، نمایندگان مجلس ملی فرانسه از احزاب و فراکسیونهای مختلف پارلمانی و از کمیسیونهای مختلف ازجمله کمسیون های حقوقی، فرهنگی و اجتماعی، دفاع و نیروهای مسلح و ازهیأت مجلس ملی دراتحادیه اروپا.. و هم چنین آقایان راجرگیل، برایان بینلی، جو بنتون نمایندگان مردم انگلستان در مجلس عوام و لرد کینگ عضو مجلس اعیان انگلستان شرکت داشتند.
آقای ژان پیربرار نماینده مجلس ملی فرانسه که ریاست جلسه را برعهده داشت درسخنان خود ازسوی نمایندگان مجلس فرانسه، ضمن خیرمقدم به خانم رجوی، مقاومت ایران را ازبسیاری جهات با مقاومت ضد فاشیستی فرانسه که ژنرال دوگل از تبعید ان را رهبری می کرد، مشابه دانست و گفت ما دراین جا گرد آمده ایم تا از سوی افکار عمومی و مجلس فرانسه به دولت فرانسه بگوییم که سیاست مماشات با فاشیسم مذهبی حاکم برایران یک سیاست اشتباه است ما این مبارزه را ادامه می دهیم و طرح های دیگری هم داریم که در آینده اعلام خواهدشد. مبارزه ما درکنار مقاومت ایران برای اعمال حاکمیت قانون وعدالت و برای استقرار دموکراسی درایران است.
آقای آدرین زلر رئیس شورای منطقه آلزاس فرانسه درسخنان خود خطاب به خانم رجوی گفت: این که آقای مورر نماینده مجلس ملی فرانسه از منطقه آلزاس از آرمان شما حمایت می کند، باعث افتخار ماست. من آخرین دیدارمان را در جلسه استراسبورگ به خاطر می آورم و اکنون نیز به شما پیوسته ایم به خاطر این که مبارزه شما با مبارزه خودمان برای حاکمیت قانون و دموکراسی پیوند خورده است . ما ازشما می خواهیم که به نبرد عادلانه تان ادامه دهید. نامگذاری ظالمانه تروریستی علیه مجاهدین را می توانیم با نامگذاری نلسون ماندلا مقایسه کنیم که تا همین اواخرهم وجود داشت و ناحق بودن آن به این خاطراست که به نیرویی که برای یک آرمان عادلانه مبارزه می کند، برچسب تروریستی می زنند.
آقای ژان فیلیپ مورر نماینده مجلس ملی فرانسه در سخنان خود گفت : من خوشحالم که درکنارشما هستم و فکرمی کنم که به رغم همه مشکلات، اکنون زمان مناسبی است که ما به عنوان دمکراتها، از دموکراسی واقعی حمایت کنیم. بیانیه ما وحضور نمایندگان مجلس ملی فرانسه از گرایشهای مختلف درهمین جلسه نشان می دهد که این بحث یک تمایل خاص سیاسی نیست ، بلکه بحث ما دفاع از دموکراسی درایران است و نمایندگان صرف نظر از گرایش سیاسی خود به حمایت ازدموکراسی درایران برخاسته اند. رژیم حاکم برایران درداخل کشور حقوق مردم ایران را پایمال می کند و در منطقه نیز عامل بی ثباتی است. شما شعله مقاومت را فروزان نگه داشته اید. همانند ژنرال دوگل که به لندن رفته بود شما نیز امروز وسایل ارتباطی را برای مبارزه برحق تان درایران به کار می گیرید تا صدایتان را به مردم ایران وهمه کسانی که ازستم این رژیم رنج می برند برسانید. ما درکنارشما هستیم تا پژواک صدای شمارا به سراسرایران برسانیم و بگوییم که علیرغم همه موانع شما دراین مبارزه موفق خواهید شد وکسی نمی تواند مانع پیروزی شما شود.
سید احمد غزالی نخست وزیر سابق الجزایر گفت : من به نمایندگان مجلس ملی فرانسه به خاطرابتکارعملشان درحمایت از یک مقاومت مشروع تبریک می گویم. آنها در فرانسه رهبری دفاع از حکومت قانون را می توانند بر عهده بگیرند. هم چنان که درانگلستان نمایندگان مجلسین انگلستان همین کار را کردند. فشارهای رژیم آخوندی باعث شده کسانی به همدستی با دیکتاتوری حاکم برایران تن بدهند ولی اکنون می بینیم که نمایندگان مجلس ملی فرانسه توانسته اند درمقابل این کار بایستند. شما نمایندگان مجلس ملی فرانسه و شما نمایندگان مجلسین فرانسه قادر هستید تا چشمان دولت های خودتان را بازکنید و مبارزه شما برحق است و با این مبارزه صفحات تاریک اروپا می تواند بسته شود.
آقای پائولو کازاکا نماینده پارلمان اروپا گفت :
خانم رجوی، نمایندگان مجلس فرانسه،
من ازجانب نمایندگان پارلمان اروپا به شما تبریک می گویم ، حمایت اکثریت مجلس فرانسه نشان دهنده آن است که فرانسه می تواند باخرد و ظرفیتی چشمگیر درمقابل مماشات بایستد و اکنون باورنکردنی خواهد بود اگرشورای وزیران اتحادیه اروپاهم چنان به بی توجهی خود به قانون وخواست نمایندگان ادامه دهد. این جلسه در بهترین زمان و مناسبترین مکان تشکیل شده است. رژیم ایران در سراسر خاورمیانه به توسعه بنیادگرایی و تروریسم ادامه می دهد. اما سیاستی که تاکنون اتحادیه اروپا پیش برده، سیاستی اسکیزوفرنیک است که ازیک طرف برای فاشیسم مذهی میدان عمل فراهم می کند وازطرف دیگر حکومت قانون را دراروپا لگدمال می کند. این سیاست مماشات با فاشیسم سیاستی است که اروپا را به سوی خودکشی می برد . من وهمکارانم در پارلمان اروپا از ابتکار نمایندگان مجلس ملی فرانسه حمایت می کنیم
اقای راجرگیل ، نماینده مجلس عوام انگلستان گفت : ما هیأت پارلمانترهای انگلستان از احزاب مختلف سیاسی، امروزصبح ازلندن به این جا آمده ایم تا بگوییم که چقدر خوشحالیم که مجلس ملی فرانسه چنین گامی برداشته است. مجلس ملی فرانسه با این ابتکارخود ازنیروهای مدافع آزادی و دموکراسی درایران حمایت می کنند و همچنین از خانم شجاعی که این مبارزه را رهبری می کند.
ما درانگلستان مبارزه دشواری را برای حذف نام مجاهدین ازلیست ممنوعه پیش بردیم و درنهایت دادگاه استیناف تأکید و تصریح کردکه این نامگذاری غیر عقلانی است و این سازمان یک سازمان تروریستی نیست، بلکه خواستار تغییر درایران و استقرار دموکراسی است. وزیرکشور انگلستان این تصمیم پوئک را به چالش کشید و آن را به دادگاه عالی کشور ارجاع دازد و دادگاه عالی استیناف بعد از تحقیقات بیشتر ، بازهم به این نتیجه رسید که دولت باید نام مجاهدین را ازلیست حذف کند و دستورداد که دولت آن را اجراکند.
امروز ما مطلع شده ایم که ممکن است شورای وزیران اتحادیه اروپا مجاهدین را درلیست خود نگه دارد. اما نماینده انگلستان در اتحادیه اروپا باید بتواند تصمیم دولت ما را در اتجادیه اروپا نیز جاری کند . در حفظ محدودیت علیه مجاهدین باید اتفاق نظر وجود داشته باشد و دولت انگلستان نمی تواند ازچنین ممنوعیتی حمایت کند.
به نظرمن اکنون بسیارمهم وحیاتی است که مجلس ملی فرانسه چنین ابتکاری دارد و این پیام را می دهد که حکومت قانون باید اعمال شود. هم چنان که خانم رجوی گفت عدم اجرای عدالت به کلی نا موجه و نامشروع است و ما با آن مقابله خواهیم کرد.
آقای ژان پیر اسپیتزر، متخصص حقوق اروپا ازفرانسه گفت : من افتخار می کنم که وکالت مجاهدین را در دادگاه عدالت اروپا برعهده گرفتم. این بی عدالتی علیه مجاهدین مانند ماجرای بی عدالتی در قضیه دریفوس است که درتاریخ معاصر فرانسه شهرت یافته است. اکنون بسیاری از وکلا به ما که وکالت این پرونده را داریم رشک می برند ما برای اجرای عدالت وحاکمیت قانون مبارزه می کنیم ومطئن هستیم که مبارزه عادلانه مجاهدین پیروز خواهد شد.
خانم انیسه بومدین بانوی اول الجزایر در دوران ریاست جمهوری هواری بومدین فقید درسخنان پرشور خود دراین جلسه پارلمانی گفت: من می خواهم ازعمق قلبم صحبت کنم. ما در الجزایر آثار سوء بنیادگرایی و ارتجاع خمینی رادیده ایم که چگونه یک تروریسم وحشی را صادرمی کند و چگونه بسیاری از الجزایریها براثراین تروریسم فلج شده اند. آنها حاکمان سادیست وخطرناکی هستندکه قانون جزایی آنها درایران توحش محض است. و شامل جنایاتی مثل سنگسار است و حتی برای اندازه سنگها جهت کشتن زنان ومردان هم قانون معین کرده اند وبا این توحش و بربریت خود چهره اسلام را تخریب کرده اند قانون ضد اسلامی آنها چهره اسلام واقعی و پیامبرما را مخدوش کرده است. ما به عنوان مسلمان و الجزایری از کشورهای اروپایی دعوت می کنیم که با این رژیم مماشات نکنند و درکنار مردم ومقاومت ایران قراربگیرند.
برایان بینلی نماینده مجلس عوام انگستان گفت : رژیم ایران علاوه بر سرکوب مردم ایران، به صدور تروریسم و بنیادگرایی به سایر نقاط ازافغانستان تا فلسطین ودیگرنقاط پرداخته است. این رژیم باید با مقابله بین المللی روبه روشود واگراین رژیم به سلاح اتمی مسلح شود، تهدیدی برای جهان است. دفاع از دموکراسی ایجاب کردکه ما برای حذف نام مجاهدین ازلیست ممنوعه مبارزه کنیم و به پیروزیهای چشمیگری دست یافتیم . احزاب گوناگون درانگلستان به حمایت از این جنبش برخاستند و این امر اعتبار ما را بالا برده است. احکام قضائیه انگلستان ثابت کردکه برچسب تروریستی به مجاهدین یک تصمیم پلید و انحرافی بوده است وما خوشحالیم که این لکه ننگ هم غیرقانونی وهم غیرعقلانی بود پاک کردیم. عالیترین مرجع قضایی انگلستان اعلام کرد که هیچ راهی چز اطاعت ازقانون وجود ندارد .زیرا هیچ مدرکی وجود نداردکه نشان دهد مجاهدین درگیر تروریسم هستند. مجلسین انگلستان هم به اتفاق حذف برچسب تروریستی ازسازمان مجاهدین را تصویب کردند و دولت هم آن را اجرا کرد. ما به عنوان نمایندگان اروپایی اگر اطمینان نداشتیم که این سازمان یک جنبش مشروع و دموکراتیک نیست ازآن حمایت نمی کردیم. سیاست دنبال شده توسط اتحادیه اروپا شنیع است وزمان آن فرارسیده که اتحادیه اروپا درکنارمردم ایران قراربگیرد و دولت ایران باید بداندکه ما در تلاش های خستگی ناپذیر ازپا نمی نشینیم وا ز مبارزه خانم رجوی و رزمندگانشان حمایت می کنیم.
لرد کینگ عضو مجلس اعیان انگلستان گفت : ابتدا باید خرسندی بی پایان خودم را به خاطرحمایت اکثریت مجلس فرانسه از مقاومت ایران اعلام کنم و اکنون می توان گفت که روح ژنرال دوگل دراین جا جاری است. زیرا او راهبرمقاومت درمقابل هیتلر بود . همان رژیم فاشیستی هیلتر که برخی با او مماشات می کردند و امروز تصمیم شورای وزیران اتحادیه اروپا برای قانون شکنی ومماشات با آخوندها بدتراز مماشات با هیتلر است. ماباید از تاریخ درس بگیریم. بالاترین دادگاه و قاضی القضات انگلستان اعلام کردکه تصمیم وزیر غیر قانونی بوده است واین یک حکم تاریخی درکشورما بود. این حکم درانگلستان اجراشده و باید در اتحادیه اروپا هم اجراشود. محدودیتها علیه مجاهدین راباید بردارید و به جای آن از تغییردموکراتیک درایران حمایت کنید.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/316760ff-efcd-462d-bddb-6da6f988ecc2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات