728 x 90

مسعود رجوی - آزادی مسعود رجوی از زندان شاه - فیلمی از ۳۰ دی ماه ۱۳۵۷ - تهران مقابل زندان قصر