728 x 90

کس نه‌لی کورد مردووه: کسی نگوید کرد مرده است. او زنده است

کس نه‌لی کورد مر دووه: کسی نگوید کرد مرده است. او زنده است
کس نه‌لی کورد مر دووه: کسی نگوید کرد مرده است. او زنده است

کس نه‌لی کورد مردووه: کسی نگوید کرد مرده است. او زنده است
پیشمرگه و جان فدا هستند و جان فدا باقی خواهند ماند


به یاد قاضی محمد پیشوای کرد که با یارانش در ۱۰فروردین ۱۳۲۶ به دستور شاه خائن در مهاباد به‌دار آویخته شد
بقایای شاه و شیخ بدانند برچسب و تهدید کردن کرد ایرانی و پیشمرگان اثر ندارد
شعار تاریخی پیشمرگان و حزب دموکرات کردستان ایران را به‌رسمیت بشناسید:


دموکراسی برای ایران، خودمختاری برای کردستان


مسعود رجوی - ۲ بهمن ۱۴۰۱

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a3977428-ed28-43c1-aa43-62437075695b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات