728 x 90

مصاحبه مسعود رجوی - ۳۰خرداد، پایان مشروعیت کل نظام - دی‌ماه۱۳۶۰

مصاحبه مسعود رجوی - ۳۰خرداد، پایان مشروعیت کل نظام - دیماه ۱۳۶۰
۳۰خرداد، پایان مشروعیت کل نظام
از فردا باید شعار داد: مرگ بر خمینی
از فردا دیگر سیاست دست خالی در برابر چماق و گلوله راست‌روی و اپورتونیسم است.

قسمت دوم:

قسمت سوم:

قسمت چهارم:

قسمت پنجم: