728 x 90

مسعود رجوی - ۱۲ اسفند ۱۴۰۲: به یاران شورشگر و نیروهای انقلاب دموکراتیک نوین

مسعود رجوی-۱۲ اسفند ۱۴۰۲

به یاران شورشگر

و نیروهای انقلاب دموکراتیک نوین

خلق قهرمان و شورشگران آزادی‌ستان پیروزی ساختند

شعار دیرین مقاومت «رأی من سرنگونی است» فراگیر شد

خامنه‌ای در شکست فجیع در مهندسی انتخاباتش بخش عمدهٔ منافع حاصل

از خون‌ریزی و کشتارها در غزه را از دست داد

در مرداب انتخاباتی فرو رفت که از روز اول سال ۱۴۰۲

پس از سرکوب قیام ۱۴۰۱ به‌طور مستمر بر آن پا می‌کوبید

در داخل ایران و در منطقه و در سطح بین‌المللی مفتضح و مضحکه شد

اکنون باید مانند شاه «صدای انقلاب» مردم ایران را شنیده باشد

ضعف مفرط خلیفهٔ فرتوت ارتجاع و حاکمیت نامشروع آخوندی ثابت و برملا شد

نتیجهٔ عملی این وضعیت برای ما شعله‌ور شدن و شعله‌ور کردن دوبارهٔ قیام‌هاست

برای آن از هر جهت آماده شوید و کم بها ندهید

شورشگران پیروزی می‌سازند

 

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/82606e3e-0207-4084-ae4f-bba20921a4ac"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات