728 x 90

مسعود رجوی - پرتوی از سورهٔ صافات - اردیبهشت ۱۳۹۱

مسعود رجوی - پرتوی از سورهٔ صافات - اردیبهشت۱۳۹۱
آموزشهای ایدئولوژیکی مجاهدین در اشرف