728 x 90

مسعود رجوی: در فراق عقاب تیز پرواز آسمان وفا

مسعود رجوی، رهبر مقاومت ایران
مسعود رجوی، رهبر مقاومت ایران

 

مسعود رجوی - در فراق عقاب تیز پرواز آسمان وفا

 

مسعود رجوی - ۲۱دی۹۹
در فراق عقاب تیز پرواز آسمان وفا
پوریای ارتش و سرمشق نه شاه و نه شیخ
امیر جنگاور و درویش وارسته بهزاد معزی رستگار و جاودانه

هر عقابی می‌پرد از جا به جا

وین عقابان راست، بی‌جایی سرا