728 x 90

مسعود رجوی: شورشگران امروز بستر خشک زاینده‌رود را پس از شبیخون لشکر یزیدی خامنه‌ای به چادرهای کشاورزان ستمزده فتح کردند

-مسعود رجوی - ۵ آذر ۱۴۰۰

مسعود رجوی - ۵آذر ۱۴۰۰

شورشگران امروز بستر خشک زاینده‌رود را

پس از شبیخون لشکر یزیدی خامنه‌ای

به چادرهای کشاورزان ستمزده فتح کردند

کارزاری پیروزمند برای گسترش قیام

به دیگر شهرهای میهن اشغال‌شده در جریان است

اصفهان تنها نیست و تنها نمی‌ماند

تمام ایران با اصفهان است و زاینده‌رود را خروشان می‌خواهد

ترفند مدد‌خواهی شیخ از شاه دردی دوا نمی‌کند

دیکتاتوریهای آخوندی و سلطنتی دو روی یک سکه‌اند

خلیفهٔ شقاوت طرفی نمی‌بندد و آب در هاون میکوبد

برای آب و آزادی باید آتش بپا کرد

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/de709d8f-4a6e-4296-a02e-736ade7437e6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات