728 x 90

خانم مریم رجوی: بارونس بوتروید دوست بزرگ مردم و مقاومت ایران همواره در تاریخ کشور ما به یاد خواهد ماند

خانم مریم رجوی - بارونس بوتروید
خانم مریم رجوی - بارونس بوتروید

درگذشت بارونس بتی بوتروید، رئیس سابق مجلس عوام انگلستان دوست بزرگ و دیرینه مردم و مقاومت ایران را به خانواده و دوستداران او، به مردم و پارلمان انگلستان، به‌ویژه یاران و همفکرانش در کمیته پارلمانی بریتانیا برای آزادی ایران و کمیته بین‌المللی پارلمانترها برای ایران دموکراتیک تسلیت می‌گویم. زنی بزرگ، شجاع و آزادیخواه که همواره صراحت و صمیمیت فوق‌العاده‌اش مرا تحت تأثیر قرار می‌داد.
بارونس بوتروید قتل‌عام زندانیان سیاسی به فتوای خمینی را بزرگ‌ترین جنایت کیفر داده نشده بعد از جنگ جهانی دوم توصیف می‌کرد و می‌گفت روزی می‌آید که ما شاهد تحقق عدالت در این مورد خواهیم بود.
او همواره مدافع حقوق زنان بود و در آخرین تماسی که با او داشتم از فداکاری زنان و جوانان ایران به وجد آمده بود و برای جوانان شورشگر و رزم‌آوران آزادی در خیابانهای آرزوی پیروزی می‌کرد.
او همواره دولت انگلستان را فرامی‌خواند که در طرف درست تاریخ قرار گرفته و مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی و شورای ملی مقاومت ایران را به‌رسمیت بشناسد.
مردم انگلستان یک سخنگوی شایسته و مردم و مقاومت ایران یک دوست بزرگ و فراموش نشدنی را از دست دادند. نام بارونس بوتروید که در یکی از تاریک‌ترین ادوار تاریخ ایران در کنار پیشتازان آزادی و زنان رزمنده مجاهد و مبارز ایستاد در تاریخ مردم ایران همیشه ثبت خواهد شد.

مریم رجوی: بارونس بوتروید دوست بزرگ مردم و مقاومت ایران همواره در تاریخ کشور ما به یاد خواهد ماند

برگرفته از سایت مریم رجوی

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b99c29b6-57a4-4fd2-8a79-21fda62ad46f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات